Asisto

Christelijke psychosociale hulpverlening

Begeleidingsovereenkomst


Indien je beslist om een traject binnen Asisto aan te gaan, leggen we onze wederzijdse afspraken vast in een “begeleidingsovereenkomst”. Hierin staat beschreven wat je van mij kunt verwachten alsook de toezeggingen die je zelf doet om de begeleiding tot een goed einde te brengen.

Begeleidingsovereenkomst

De hulpvrager wordt binnen Asisto aangeduid met ‘confident’. ‘Confident’ is voor jou misschien een onbekend woord. Het betekent ‘diegene die zich toevertrouwt, die zijn vertrouwen schenkt’. Dat is wat je doet door hulp te zoeken bij Asisto. Dat vertrouwen neem ik ernstig. Het behartigen van jouw belang in het hulpverleningsproces is voor mij prioriteit.

Deze begeleidingsovereenkomst vind je terug op mijn website en kan je ontvangen aan het begin van de begeleiding of na het kennismakingsgesprek. Ze geeft je inzicht in de doelstellingen en de werkwijze van Asisto. Daardoor kunt je beter beslissen of de door mij aangeboden hulp past bij je hulpvraag en het soort hulp dat je nodig hebt.

Identiteit

Asisto is een pastorale begeleidingspraktijk. Dit betekent dat ik confidenten help met hun problemen om te gaan vanuit hun en mijn christelijke geloofsovertuiging. Je keuze om je voor deze hulp open te stellen, is belangrijk. Ik respecteer je recht op zelfbeschikking en autonomie en wil je niet in een hulpverleningsproces sturen waarvoor je niet zelf een bewuste keuze hebt gemaakt.

Indien je belang hebt bij een hulpverlening die aansluit bij een geloofsbeleving die geworteld is in de Bijbel, kan je die bij Asisto vinden. Ook indien je zelf niet gelooft, maar God wil zoeken ben je van harte welkom.

Je geeft mij toestemming voor deze Bijbels-geestelijke aanpak, om te bidden en naar de Bijbel te verwijzen.

Indien je niet op zoek bent naar het soort hulp dat ik aanbied, vraag ik je dit te bespreken zodat we samen kunnen bekijken welke hulp beter bij je past.

Ambulante hulp

Asisto biedt ambulante pastorale hulp bij problemen als angst, burn-out, neerslachtigheid, schuldgevoelens, relatieproblemen, minderwaardigheidsgevoelens, verlies, etc.

Voor het verzamelen van informatie maak ik gebruik van het informatieformulier dat ontwikkeld werd door het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC).

Het is mogelijk dat je klachten te maken hebben met andere problemen dan deze die je ervaart. Ook kunnen er onverwacht moeilijke dingen opduiken die op het eerste zicht niets met je aanvankelijke klacht te maken hebben. Je bent bereid de dingen die door mij aangedragen worden op een zinvolle manier te bespreken. Indien je daar het nut niet van ziet, is het belangrijk dat je dat tijdens het gesprek benoemt, zodat we de begeleiding samen kunnen evalueren. Gedurende het hele counselingstraject heb je de volledige vrijheid om zelfstandig te beslissen of je door wil gaan met de begeleiding.

Indien je problemen van die aard zijn dat je niet langer in het dagelijks leven kunt functioneren, zodat er noodzaak is voor opvang, dan adviseer ik je hulp te zoeken via een gepast opvangcentrum.

Verwachtingen

Hoop is een belangrijk element in de hulpverlening. Eén van de uitgangspunten van Asisto is dat God zijn kinderen niet in omstandigheden laat verkeren die boven hun vermogen zijn. Hij geeft een uitkomst (Lees 1 Kor. 10:13). Dit is een bemoedigend woord: God kent jou en Hij kent je draagkracht. Het is mijn taak als hulpverlener je te helpen een oplossing te vinden die past bij de weg die je gaat met God. Dat betekent niet

altijd dat de problemen verdwijnen. Mijn doelstelling sluit aan bij de tekst van 1 Kor. 10:13: ‘Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.’ Ik wil je graag helpen bij je zoektocht naar voldoende draagkracht om met je problemen om te gaan en om vrede te vinden met jezelf, met anderen en met God.

Medische handelingen

Asisto kan en mag geen medische handelingen verrichten, of medisch advies verschaffen. Dit is voorbehouden aan artsen. Indien je kampt met ernstige psychische klachten adviseer ik je dat je initiatief neemt tot een medische evaluatie door je huisarts of door een gespecialiseerde arts. Je aanvaardt dat Asisto n.a.v. de begeleiding door jou niet aansprakelijk gesteld zal worden voor persoonlijke schade, op welk gebied dan ook, die het gevolg is van een gebrekkige of onbestaande medische begeleiding.

Uw hulpverlener

Ik werk vanuit het CPC-hulpverleningsmodel, zoals dat beschreven staat in ‘Helpen met de Bijbel’ (Jef De Vriese, Centrum voor Pastorale Counseling, 2007).

Indien je een pastorale begeleiding start bij Asisto, verwacht ik van jou dat je openheid geeft over eventuele andere hulp. Indien je al ergens anders begeleid wordt en tegelijkertijd bijkomende ondersteuning zoekt bij Asisto, moet dit steeds gebeuren in goed overleg zodat de geboden hulp elkaar niet gaat tegenwerken of voor verwarring zal zorgen. Het kan zijn dat ik je adviseer om voor één traject te kiezen of de beide trajecten na elkaar te laten plaatsvinden.

Duur van de begeleiding

Indien je na het kennismakingsgesprek een begeleidingstraject in wil gaan, adviseer ik je om je te engageren voor minimaal vijf gesprekken, gemiddeld één keer per twee weken. Dit is om het proces een kans te geven.

Vijf gesprekken zijn voldoende om na te gaan of de aangeboden hulp aansluit bij je hulpvraag.

Na vijf gesprekken houden we een evaluatie, waarna je kunt besluiten om te stoppen of om verder te gaan. Hetzelfde geldt voor mij als hulpverlener. Mochten er toch redenen zijn om eerder te stoppen, blijft dit steeds bespreekbaar voor zowel confident als hulpverlener.

De totale duur van de begeleiding is mede afhankelijk van de problematiek.

Tussen de gesprekken kun je over de inhoud van de begeleiding geen contact met mij opnemen.  Uitzonderlijk kan ik van deze regel afwijken.

Voor ernstige noodgevallen adviseer ik u contact op te nemen met de huisarts, de spoeddienst, een oudste uit uw kerkelijke gemeente of Tele-Onthaal.

‘Huiswerk’

Afhankelijk van de hulpvraag kan ik je opdrachten geven die je thuis helpen om de noodzakelijke brug te vormen tussen het gesprek en het dagelijks leven.

De opdrachten kunnen bestaan uit geestelijke activiteiten (Bijbellezen, gebed etc.), het verwerven van informatie (via boeken, media, etc.), het leren communiceren met anderen, ontspanning, oefeningen om uw gedachten te beheersen, enz.

Het is voor jezelf belangrijk dat je voldoende tijd vrijmaakt om aan deze opdrachten te werken. Het heeft geen zin de opdrachten te laten liggen tot een paar dagen voor het volgende gesprek. Een voortdurend en dagelijks werk is een absolute voorwaarde om mijn hulp zinvol te maken.

Indien je voor huwelijkscounseling komt, moet je bovendien in staat zijn een aanzienlijk deel van je tijd met elkaar op te trekken en er prioriteit aan geven om met de opdrachten bezig te zijn.

Vertrouwen

Alles wat je mij in de loop van de begeleiding meedeelt, behandel ik vertrouwelijk, in overeenstemming met de wet op de privacy en de geldende regelgeving in de christelijke hulpverlening.

Voor het geven van informatie aan anderen, is je schriftelijke toestemming nodig, tenzij de wet of de ethiek dit anders voorschrijft. Indien ik meen dat ik informatie aan anderen (bijvoorbeeld ouders – indien je minderjarig bent -, of indien iemand anders ernstige schade dreigt te lopen door acties die je onderneemt, etc. ) moet doorgeven, ben ik, behoudens urgente omstandigheden, verplicht dit eerst met je te bespreken.

Op het informatieformulier kunt je ook aangeven of je toestemming geeft voor overleg met je huisarts of met een verantwoordelijke uit je kerk/gemeente. Dit is jouw vrije keuze en ik zal de vertrouwelijkheid die je vraagt maximaal beschermen en verdedigen. Indien je hiervoor toestemming geeft, zal ik dit nog steeds eerst met je bespreken.

Het is mogelijk dat, in het kader van supervisie die ik volg, de wijze waarop ik je begeleid, wordt besproken. Dit gebeurt altijd in de vorm van een geanonimiseerde casus. Het doel hiervan is dat ik bijgestaan en getoetst wordt in het verzorgen van een zo goed mogelijke dienstverlening. Ieder die bij een dergelijke supervisiebespreking betrokken is, moet zich eveneens aan de regels van de privacy houden.

Om een degelijke hulpverlening te garanderen, wordt een dossier bijgehouden. Indien je bij Asisto pastorale hulp ontvangt via gesprekken, worden er gespreksnota’s gemaakt, die opgenomen worden in een dossier. Deze bevat naast je gewone persoonsgegevens mogelijk informatie over je gezinssamenstelling en familie, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, persoonlijke geschiedenis, seksualiteit, strafrechtelijk verleden, financiële situatie of enige informatie die van belang is om je te begeleiden in je hulpvraag. Je dossier wordt niet langer bijgehouden dan strikt nodig is voor de begeleiding of voor een doeltreffende heropstart van de begeleiding na een eventuele terugval. Tenzij je er specifiek schriftelijk om vraagt dat je dossier direct na afronding van de begeleiding vernietigd wordt, bewaart Asisto je gegevens maximaal 5 jaar, waarna ze worden vernietigd.

Financiën

Asisto heeft geen vaste tarieven voor de gesprekken. De reden hiervoor is dat wij geloven dat God ons een bediening gegeven heeft en dat die bediening binnen het bereik van een ieder moet liggen, zonder dat geld daarbij een barrière mag vormen. Toch brengt een begeleiding allerlei kosten met zich mee (loon, sociale zekerheid, administratie, boekhouding, ICT, telefoon, etc.). Daarom wordt een richtbedrag van 50€ voorgesteld om een deel van de kosten te dekken. Het resterende deel wordt gedragen door giften.

Contractuele rechten en plichten

Door in de begeleiding te stappen aanvaard je de richtlijnen die in deze informatiebrochure vermeld staan. Deze brochure heeft de waarde van een contract tussen jou en mij. Zij beschrijft enerzijds een aantal verantwoordelijkheden van Asisto en anderzijds je rechten en plichten. Door het informatieformulier in te vullen aanvaard je de voorwaarden van de begeleiding. Je stemt in met de procedures en richtlijnen die deze brochure bevat. Ook ik ben verplicht mij daaraan te houden.
Ik vertrouw erop je met deze informatie van dienst te zijn geweest.